PACTS-velden Pioneer

header-pioneer.jpg

Sinds 1989 brengt Pioneer door een uitgebreid proefveldnetwerk in de Benelux het opbrengstpotentieel en de stabiliteit van de Pioneer-rassen in kaart. Onder leiding van de Pioneer Agronomie afdeling worden de proeven in eigen beheer over een groot geografisch en klimatologisch gebied gedurende meerdere jaren aangelegd.

Gezien de weersverschillen die optreden tussen jaren en de stijgende stress in de maisteelt lijkt deze Pioneer-aanpak de juiste keuze om de handel, de loonwerker en de boer optimaal te informeren en stabiele, hoog opbrengende rassen te selecteren en adviseren.

Pioneer heeft twee soorten proeven:

  1. De blokkenproef met kleine perceeltjes in herhalingen op enkele locaties;
  2. De strokenproef ook wel PACTS® (Pioneer Accurate Crop Testing System) genoemd, waarbij de rassen op grote stroken worden uitgezaaid op een groot aantal locaties onder praktijkomstandigheden.

PACTS-velden bezoeken

De PACTS-proeven geven een veel beter beeld van de stabiliteit van een ras in de praktijk over verschillende groeiomstandigheden en grondsoorten. De proefvelden kunnen door boeren, loonwerkers en handel bezocht worden.
Er worden proefvelden met rassen aangelegd voor verschillend eindgebruik. Er wordt zowel snijmais opbrengst gemeten en kwaliteit bepaald, als korrelmaisopbrengst gemeten voor droge korrel, CCM of MKS. Verder worden er ieder jaar aanvullende agronomische proeven uitgevoerd zoals: plantdichtheidsproeven, oogsttijdstipproeven, mais onder afbreekbaar folie proeven en alternatieve bemestingsproeven.

Voorspellingswaarde

Het PACTS® proefveldsysteem geeft een betere voorspellingswaarde van de praktijk doordat:

  • Er wordt steeds op eindafstand gezaaid
  • Er worden geen proef specifieke teeltmaatregelen toegepast, zoals extra bemesting of aangepaste onkruidbestrijding. De proeven worden op percelen van landbouwers volgens de gangbare teelt uitgezaaid. Indien de landbouwer gewend is te beregenen, wordt dit ook toegepast.
  • De zaadkwaliteit van de uitgezaaide rassen is conform de praktijk