Tip •  24/03/2021

Bodeminsecten in de aardappelteelt

Something went wrong. Please try again later...

De laatste jaren kennen diverse insecten terug een opmars. Niet alleen de bodeminsecten zoals aaltjes en ritnaalden kunnen grote schade veroorzaken, ook luizen vragen meer en meer een specifieke aanpak.  

VYDATE™ 10G is sinds jaren het referentiemiddel tegen aaltjes in aardappelen, in enkele groententeelten zoals wortelen, pastinaak, schorseneer, spruiten en in suikerbieten & sierteelt.

SHERPA™ 0.8 GR heeft sinds enkele jaren een erkenning in aardappelen tegen ritnaalden en in wortelen tegen de wortelvlieg.  

CLOSER™ is erkend in aardappelen en pootgoed voor de bestrijding van bladluizen.

Vydate™ 10G 

Vydate is een heel systemisch nematicide (op- en neerwaarts) dat zich doorheen de ganse plant verspreidt. Op deze manier worden ook de delen van de plant beschermd die niet rechstreeks in contact zijn gekomen met het product.

Vydate is sterk wateroplosbaar, weinig afhankelijk van de bodemcondities.

Vydate bindt zich niet aan organisch materiaal in de bodem en is pH-onafhankelijk.    

Vydate heeft een zeer goede werking op vrijlevende aaltjes, wortelknobbelaaltjes en wortellesieaaltjes maar is niet schadelijk voor nuttige aaltjes.

Vydate heeft een goede nevenwerking tegen luizen, coloradokever en wortelvlieg.

Vydate is zeer veilig voor alle bodemschimmels en mycorrhiza. 

Aaltjes in aardappelen

Indien bodemonderzoek uitwijst dat er een problematiek van aaltjes aanwezig is, dan is het raadzaam om een nematicide in het bouwplan op te nemen.

Proeven in het verleden hebben reeds duidelijk de sterkte van Vydate op aaltjes aangetoond. Onderstaande dronefoto van een proef in Nederland in 2019 laat duidelijk het verschil zien tussen verschillende behandelingen. 

In het najaar werden de opbrengsten bepaald van de verschillende behandelingen. De veldjes die een snellere beginontwikkeling lieten zien, bleken uiteindelijk ook een hogere zetmeelopbrengst te geven. 

Figuur : Weergegeven zijn de opbrengsten in kilogram per ha. (De zetmeelopbrengsten zijn wel hoger dan gemiddeld. Dit kwam door de weersomstandigheden.)

Nevenwerking op Luizen en Coloradokever

De nevenwerking van Vydate op luizen is niet nieuw. Door zijn grote systemiciteit kan Vydate inderdaad rekenen op een goede nevenwerking tegen zuigende insecten.

In 2020 is onderzoek gedaan naar de luiswerking van de twee beschikbare granulaten. Het onderzoek is uitgevoerd door Proeftuin Zwaagdijk (NL). Na opkomst werd wekelijks het aantal luizen per 25 samengestelde bladeren geteld. Hieronder ziet u de resultaten. De opkomstdatum was 5 juni.

Conclusie was dat beide granulaten een vertraging van de luisontwikkeling gaven. Van beide granulaten had Vydate de beste werking.

Ook is in 2020 een kasproef uitgevoerd door Wageningen Universiteit (NL) met als doel het effect van beide granulaten te testen op luisontwikkeling.  Hieruit kwamen vergelijkbare resultaten.

Daarnaast zien we in onze proefvelden met Vydate ook steeds duidelijke verschillen in de aantasting door Coloradokevers. 

Vydate 10G  laat de sterkste nevenwerking zien tegen de 1e generatie Coloradokevers. De eerste bespuiting kan hierdoor iets langer worden uitgesteld.

Vydate 10G is beter oplosbaar dan alternatieve producten. Vydate 10G komt daardoor sneller beschikbaar voor uw gewas. Omdat de meeste schade van aaltjes aan het begin van de teelt plaatsvindt, is dit een belangrijk voordeel. Bovendien worden uw aardappelen ook onder drogere omstandigheden beter beschermd. Vydate 10G geeft u daarmee meer bedrijfszekerheid!

Veel meer info over aaltjes en de bestrijding daarvan is te vinden op www.aaltjes.net.

SHERPA™ 0.8 GR, bodeminsecticide met gunstig milieuprofiel

Ritnaalden zorgen in toenemende mate voor problemen in teelten als maïs en aardappelen. SHERPA 0.8 GR wordt hiertegen reeds jaren met succes ingezet.

  • SHERPA is weinig wateroplosbaar met een goede werking tegen bodeminsecten.
  • SHERPA vormt geen stof of drift.  
  • SHERPA is volledig geurloos.
  • SHERPA heeft een bufferzone van 1m met klassieke techniek.

 

SHERPA 0.8 GR heeft een zeer goede werking tegen ritnaalden, maïswortelboorder, wortelvlieg en alle larven van de snuitkever en nachtvlinders.

SHERPA 0.8 GR is een bijzonder fijn microgranulaat met daarop de werkzame stof Cypermethrin. Door een goede verdeling van de microgranulaatkorrels rondom de aardappelknol wordt er een effectieve bescherming gegeven tegen ritnaalden. De oplosbaarheid van het product en de verdeling door de bodem na toepassing is beperkt. Een goede verdeling in het bed tijdens het planten is daarom belangrijk!

Onderstaande figuur laat dit goed zien. De verdeling vindt plaats met de specifieke verdeler, waardoor het product ‘breed’ in het bed wordt verdeeld. Na het dichten van het bed, zit SHERPA 0.8 GR goed verdeeld rondom de aardappel om zo een barrière te vormen tegen de ritnaalden. 

CLOSER™ : uiterst doeltreffend tegen bladluis

Luizen en de daarbij horende problematiek van virus, blijven jaar na jaar zorgen baren. Vooral het aandeel besmet pootgoed zien we steeds toenemen terwijl de bestrijdingsmogelijkheden almaar schaarser worden.

Sinds vorig jaar is CLOSER erkend in (consumptie)aardappelen en pootgoed voor de bestrijding van bladluizen.

Closer is een opwaarts systemisch en translaminair insecticide dat de luizen afdoodt dmv contact- en maagwerking.

Closer heeft een heel snelle knockdown werking.

Closer kan 1x per seizoen, na de bloei worden ingezet en heeft een nawerking van 2 tot 3 weken.

Closer is uiterst doeltreffend tegen alle bladluizen en past binnen een geïntegreerde bestrijding met respect voor de nuttigen. 

Bovenstaande grafiek toont enerzijds de snelle en efficiënte werking van Closer (3 dagen na toepassing) alsook zijn lange duurwerking. (Demoproef op aardappeltopluis, Botany NL 2020).

Gezien zijn snelle en goede luisdodende werking, zijn zeer gunstig residuprofiel en geen vereisten naar groei van de plant, is Closer flexibel inzetbaar. 

Meer weten ?

Vydate™ 10G

Tegen ritnaalden en zuigende insecten

Lees meer...

Sherpa™ 0.8MG

Tegen ritnaalden

Lees meer...